دومین کارگاه آموزشی نحوه تدریس دروس فیزیک ۱ و ریاضی ۱ با رویکرد هوش مصنوعی، با حضور برخی از اعضای هیات علمی واحدهای مشهد، شهرکرد، رشت، تهران جنوب، شهر قدس، کرج، علوم و تحقیقات و اصفهان برگزار شد. مطالب این کارگاه آموزشی در دو بخش آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون (مجازی) و مرور و جمع بندی مطالب ارائه شده در دوره قبلی کارگاه آموزشی فیزیک ۱ و ریاضی ۱ با رویکرد هوش مصنوعی (حضوری) ارائه گردید.
لازم به ذکر است از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تدریس دروس ریاضی ۱ و فیزیک ۱ با رویکرد هوش مصنوعی در برخی از واحدهای دانشگاهی اجرا خواهد شد.