جلسه شورای راهبردی پیش دفاع متمرکز دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

کارگاه آموزشی نحوه تدریس درس روش تحقیق ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد

1401-11-05/توسط admin

در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.

1401-10-23/توسط admin

بررسی دو طرح با عناوین آبیاری هوشمند پارک های شهری و سیستم کنترل کننده گلخانه آب نای در جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی

1401-10-18/توسط admin

دومین جلسه گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه در راستای بازنگری سرفصل های درسی برگزار شد

1401-10-15/توسط admin

برنامه های علمی پیشنهادی در زمینه هوش مصنوعی در هجدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی بررسی شد.

1401-10-10/توسط admin

طی نهمین جلسه شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، سرفصل بازنگری شده درس فیزیک ۲ در دو نسخه مجزا برای رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق مورد تایید قرار گرفت

1401-10-01/توسط admin

بازدید معاون محترم علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه از تیم پروژه تکمیل و بروزرسانی سرفصل ها و روابط دروس، مستقر در اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی

1401-09-26/توسط admin

سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی برگزار شد

1401-08-26/توسط admin

اولین نشست شورای هماهنگی روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه فنی و مهندسی

1401-08-17/توسط admin

دوازدهمین شورای راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی برگزار شد

1401-08-14/توسط admin

اولین نشست شورای هماهنگی روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه برگزار شد.

1401-08-10/توسط admin

روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.

1401-08-01/توسط admin