نشست مدیران گروه های کشوری معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی و ریاست محترم دانشگاه