در جلسه شورای دانشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی که عصر روزشنبه مورخ 1402/12/12 با حضور آقای دکتر علی اکبری معاون محترم علوم، مهندسی و کشاورزی، مدیرکل برنامه ریزی، سرپرستان دانشکدگان حوزه معاونت و نمایندگان واحد دانشگاهی جامع مستقل نجف آباد برگزار شد؛ براساس شاخص های تعیین شده شورای دانشی معاونت و همچنین مأموریت های تعیین شده مطابق طرح آمایشی استان اصفهان، قابلیت ها و توانمندی های واحد دانشگاهی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت و با راه اندازی چهار دانشکده موضوعی “معدن، نفت و انرژی”، “ارتباطات، حمل و نقل و لجستیک”، “علوم و فناوری های همگرا و کوانتومی” و “مهندسی ساخت و فناوری های صنعتی” از نیمسال دوم 1403-1402 برای آن واحد دانشگاهی موافقت اولیه به عمل آمد و مقرر گردید واحد نجف آباد ضمن معرفی رؤسای دانشکده های موضوع محور مذکور، برنامه های عملیاتی یک ساله مبتنی بر مأموریتهای هر دانشکده را جهت بررسی های تکمیلی و انجام مراحل بعدی، طی هفته جاری به معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی اعلام نماید.