بیست و هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی مورخ 1402/11/10 در سالن اجتماعات این معاونت با حضور دکتر ریاضی مدیر کل برنامه ریزی دانشگاه و اعضای این کمیسیون برگزار گردید. در این جلسه درخواست های راه اندازی نشریات علمی مربوط به واحدهای سبزوار، اهواز، شیراز و نیز درخواست های تغییر ارکان در نشریات واحدهای خمینی شهر، علوم پزشکی تهران و کرمان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.