بیست و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی مورخ 1402/08/07 با حضور سرکارخانم دکتر لادن ریاضی مدیرکل برنامه ریزی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، آقای دکتر امیرحسین هاشمیان سرپرست معاونت نشریات و رویدادهای علمی اداره کل برنامه ریزی و اعضای کمیسیون تخصصی نشریات علمی برگزار شد. در این جلسه به درخواست راه اندازی دو نشریه تخصصی در واحدهای یزد و سبزوار، درخواست انتقال دو نشریه علمی در واحد های قوچان و کرمانشاه و بررسی نشریه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای نمایه بین المللی SJR Q3,Q4 به منظور استفاده دانشجویان دکترای تخصصی برای شرکت در پیش دفاع متمرکز دکتری پرداخته و تصمیم گیری شد.