در پی انتصاب مدیران دوازده گروه کشوری معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه از سوی دکتر محمد علی اکبری، مراسم اعطای احکام و تبیین وظایف و مسئولیت های ایشان طی جلسه ای در عصر روز شنبه مورخ 1402/08/06 باحضور دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه ریزی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، رؤسای دانشکدگان “فضای مجازی، هوش مصنوعی و فنآوری های پیشرفته” ، “صنعت ساختمان” و “ارتباطات، حمل و نقل و لجستیک”و مدیران گروه کشوری مذکور انجام پذیرفت.
در این جلسه، وظایف مدیران گروه های کشوری که در راستای تحقق اهداف مندرج در نظام نامه ی مدیریت دانشی و در چارچوب راهبری کلان جریان دانشی دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده است؛ در جهت دستیابی به اهداف دانشکدگان مرتبط در تمامی جهات امور تخصصی از جمله تدوین و به روز رسانی منابع درسی، سرفصل ها و برنامه های درسی میان رشته ای، ارتقای کیفی پایان نامه ها، رساله ها، آیین نامه ها و نظام نامه های تخصصی، نشریات، همایش ها، تولید محتوای الکترونیکی، دوره های توانمندسازی اعضای هیأت علمی و … به تفصیل توضیح داده شد. همچنین در خصوص چگونگی تعیین و معرفی اعضای شورای گروه های کشوری و نحوه ی همکاری ایشان با یکدیگر و نیز با دانشکدگان مرتبط، ضمن تشکیل جلسات تخصصی دوره ای شرح کامل ارائه شد.