طی بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی که با حضور دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه ریزی درسی و آموزشی، دکتر محمد اسدی مشاور عالی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی و سایر اعضای شورا برگزار شد، برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی توسط دکتر سینا دامی عضو شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی دانشگاه ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این برنامه به منظور توسعه رویکرد حل مسئله و جهت‌دهی به پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل اساسی هوش مصنوعی و در قالب برنامه‌های علمی در دستور کار قرار گرفته است. هدف از ارائه برنامه یکساله، ارائه راهکارهای اجرایی منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه و تبدیل چالش‌های کلان کشور در حوزه هوش مصنوعی به زمینه‌های پژوهشی است. در این برنامه، با توجه به پیوند عمیق میان انجام پژوهش و حل مسئله، توجه به نظام پژوهش دانشگاه، به ویژه پژوهش‎های تحصیلات تکمیلی از اولویت برخوردار شده است.

بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی
بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی
بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی
بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی
بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی
بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی بررسی برنامه یکساله منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه در خصوص برنامه علمی هوش مصنوعی در بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی