بیستمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی با حضور دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، دکتر سینا دامی رئیس شورای دانشی سامانه‌های هوشمند سلامت و عضو شورای برنامه‌ریزی و راهبری دانشکده موضوعی و سایر اعضای شورا برگزار گردید. در این جلسه، کلیات برنامه علمی هوش مصنوعی به همراه یکی از چالش‌های کاربردی این برنامه تحت عنوان «عدم توسعه روش‌های هوش مصنوعی برای کاربردهای صنعت و تجارت» توسط دکتر سینا دامی ارائه گردید و پس از بحث و بررسی، کلیات برنامه علمی پیشنهادی، مورد تایید شورا واقع شد.
چالش مذکور با هدف توسعه روش‌های هوش مصنوعی برای کاربردهای مالی و تجاری در صنعت بانک، بیمه، خرده‌فروشی و بازارهای مالی و همچنین در صنعت سلامت برای کاربردهای پزشکی، دارویی، تغذیه و ورزش با تعداد ۴ راهبرد، ۸ برنامه، ۱۵ هدف و ۱۳۱ زمینه پژوهشی از منظر رشته گرایش‌های مرتبط در دانشکده موضوعی هوش مصنوعی تبیین گردید.
از این منظر، زمینه‌های پژوهشی یادشده پس از تایید نهایی و استقرار در سامانه پژوهشیار قابلیت استفاده و انتخاب توسط کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد با رشته گرایش‌های مرتبط و به طور خاص دانشکده موضوعی هوش مصنوعی را برای جهت‌دهی به پایان‎نامه‎های کارشناسی ارشد و رساله‎های دکتری خواهند داشت.
همچنین مقرر گردید، جهت احصاء و تدوین سایر چالش‌ها به منظور توسعه و تکمیل و استقرار در سامانه پایش، لیست شوراهای دانشی تخصصی ذیل برنامه علمی هوش مصنوعی، مطابق با چارت تشکیل دبیرخانه طرح پایش آزاد، توسط اعضای محترم شورای برنامه‌ریزی و راهبری دانشکده موضوعی پیشنهاد گردد.

در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
لادن ریاضی 4
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.
در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد. در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد. در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد. در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد. در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد. در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد. در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد. لادن ریاضی 4 در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد. در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد. در بیستمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی، یکی از چالش‌های کاربردی برنامه علمی هوش مصنوعی در راستای توسعه روش‌های هوش مصنوعی در صنعت و تجارت بررسی شد.

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی