بررسی دو طرح با عناوین آبیاری هوشمند پارک های شهری و سیستم کنترل کننده گلخانه آب نای در جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی

در راستای حمایت از دانشجویان فعال در حوزه هوش مصنوعی، دو طرح با عناوین آبیاری هوشمند پارک های شهری و سیستم کنترل کننده گلخانه آب نای، طی نوزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی که با حضور دکتر محمد علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه ریزی درسی و آموزشی، دکتر محمد اسدی مشاور عالی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، نمایندگان واحد های تهران جنوب و کرج و سایر مدعوین و اعضای شورا برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، طرح آبیاری هوشمند پارک های شهری توسط دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد واحد تهران جنوب ارائه شد و مورد بحث و تبادل نظر توسط اعضا واقع گردید. پس از شرح چالش های موجود توسط نمایندگان واحد تهران جنوب، مقرر شد ضمن بازدید معاونت محترم علوم، مهندسی و کشاورزی از واحد مذکور، جزئیات طرح مذکور طی جلسه ای مجزا بررسی شود.

همچنین گزارش طرح با عنوان سیستم کنترل کننده گلخانه آب نای، توسط یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد واحد علوم و تحقیقات ارائه گردید‌ که مورد استقبال نمایندگان واحد تهران جنوب جهت سرمایه گذاری و همکاری فرا واحدی قرار گرفت.

بررسی دو طرح با عناوین آبیاری هوشمند پارک های شهری و سیستم کنترل کننده گلخانه آب نای در جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی