دومین جلسه گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه در راستای بازنگری سرفصل های درسی برگزار شد

دومین جلسه گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی فنی و مهندسی با حضور دکتر لادن ریاضی مدیرکل برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، دکتر علی هارون آبادی مدیر گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی فنی و مهندسی، مهران نیکو معاون اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی و روسای کمیته های مربوطه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه دکتر لادن ریاضی، ضمن تشکر از روسای کمیته های تخصصی برای همکاری در بازنگری برخی از سرفصل ها با بیان لزوم تسریع در بازنگری محتوای سرفصل های قدیمی با رویکرد حل مسائل کشور و مهارت محوری، بر استفاده از اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی در فرآیند تدوین سرفصل های جدید و بازنگری در سرفصل های قدیمی با رویکرد ایجاد تحول، نوآوری و روزآمدسازی محتواهای آموزشی تاکید کرد.

ایشان همچنین اعلام کردند تا کنون تعدادی از سرفصل های قدیمی در اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی مورد بازنگری قرار گرفته که پس از گذراندن مراحل اداری ابلاغ خواهد شد.

دکتر علی هارون آبادی و سایر اعضای گروه فنی و مهندسی دانشگاه به بیان نقطه نظرات خود جهت بهبود فرآیندهای برنامه ریزی درسی و آموزشی پرداختند. همچنین مقرر شد روسای کمیته های تخصصی فنی و مهندسی در جلسه آتی دروس مورد نظر برای بازنگری را جهت بحث و تبادل نظر ارائه نمایند.

دومین جلسه گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه در راستای بازنگری سرفصل های درسی برگزار شد

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی