برنامه های علمی پیشنهادی در زمینه هوش مصنوعی در هجدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی بررسی شد.

هجدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی با حضور دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه ریزی درسی و آموزشی، دکتر محمد اسدی مشاور عالی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، نمایندگان واحد کرج و سایر اعضای شورا برگزار گردید.

در این جلسه، برنامه علمی پیشنهادی در زمینه هوش مصنوعی توسط نمایندگان محترم واحد کرج ارائه گردید و پس از بحث و بررسی مقرر شد اصلاحات لازم ظرف مدت دو هفته در برنامه انجام شود.

همچنین برنامه علمی پیشنهادی گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی، با عنوان کشاورزی هوشمند توسط آقای دکتر محمدرضا اردکانی، مدیر محترم گروه مذکور، ارائه گردید و پس از بحث و بررسی، کلیات برنامه علمی پیشنهادی، مورد تایید شورا واقع شد.

برنامه های علمی پیشنهادی در زمینه هوش مصنوعی در هجدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی بررسی شد.

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی