نهمین جلسه شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی برگزار شد.

طی نهمین جلسه شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، سرفصل بازنگری شده درس فیزیک ۲ در دو نسخه مجزا برای رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق مورد تایید قرار گرفت

نهمین جلسه شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه با حضور دکتر لادن ریاضی مدیرکل برنامه ریزی درسی و آموزشی، دکتر محمد اسدی مشاور عالی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، مهران نیکو معاون اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی و آقایان دکتر محمدرضا اردکانی، دکتر بابک وکیلی و دکتر علی هارون آبادی مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی و سایر مدیران ذیربط برگزار شد.
در این جلسه سرفصل بازنگری شده درس فیزیک ۲ که در دو نسخه مجزا برای رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق توسط کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی فیزیک و رشته های مذکور تدوین و پیشنهاد شده بود، بررسی و مورد تایید قرار گرفت. لازم به ذکر است، بازنگری سرفصل درس فیزیک ۲ برای رشته های مختلف با تاکید بر آشنایی دانشجویان با کاربردهای اختصاصی مطالب درس مذکور و در راستای یادگیری عمیق در حال انجام می باشد.

طی نهمین جلسه شورای برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، سرفصل بازنگری شده درس فیزیک ۲ در دو نسخه مجزا برای رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق مورد تایید قرار گرفت

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی