اولین نشست شورای هماهنگی روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه فنی و مهندسی دانشگاه توسط اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه برگزار شد

در راستای چابکسازی کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی و با توجه به تنوع رشته های تحصیلی گروه فنی و مهندسی، 14 کمیته تخصصی با عنوان های: کمیته مهندسی نساجی، کمیته مهندسی هوا فضا، کمیته مهندسی شیمی و مهندسی نفت، کمیته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات، کمیته مهندسی صنایع، کمیته مهندسی پزشکی، کمیته مهندسی مکانیک، کمیته مهندسی هسته ای، کمیته مهندسی مواد، کمیته مهندسی معدن، کمیته مهندسی عمران، کمیته مهندسی برق، کمیته مهندسی انرژی، کمیته مهندسی پرتو پزشکی و کاربرد پرتوها تشکیل شده است و با برگزاری جلسات منظم به بررسی موضوعات تخصصی حوزه مذکور خواهند پرداخت.
اولین نشست شورای هماهنگی روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه فنی و مهندسی با حضور خانم دکتر ریاضی مدیر کل برنامه ریزی آموزشی و درسی، آقای دکتر هارون آبادی مدیر محترم گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه برگزار شد، شرح وظایف روسای کمیته ها تببین گردید و روسای محترم کمیته ها نقطه نظرات خود را در خصوص مطالب مختلف اعلام نمودند.

اولین نشست شورای هماهنگی روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی گروه فنی و مهندسی

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی