سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی برگزار شد

سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی با حضور خانم دکتر ریاضی مدیر کل برنامه ریزی درسی و آموزشی، جمعی از متخصصین حوزه هوش مصنوعی و نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین برگزار شد.
در این جلسه برنامه های پیشنهادی استان قزوین در زمینه “دانشکده مهندسی و علوم داده” مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و همچنین برنامه های علمی پیشنهادی اعضای شورا با رویکرد “هوش مصنوعی برای هوش مصنوعی” جهت اجرا دانشکده موضوعی هوش مصنوعی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی برگزار شد

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی