شورای راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی

دوازدهمین شورای راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی برگزار شد

شورای راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی با حضور دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه ریزی آموزشی و درسی، جمعی از متخصصین حوزه هوش مصنوعی و نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی استان قم به ریاست دکتر علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی برگزار شد.
حاضرین در این جلسه برنامه های پیشنهادی خود در زمینه”علوم انسانی و فناوریهای جدید با محوریت هوش مصنوعی” را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و نیز موضوع رویکرد”علم برای هوش” در رابطه با دانشکده موضوعی “هوش مصنوعی” را به بحث و تبادل آراء گذاشتند.

دوازدهمین شورای راهبری دانشکده موضوعی هوش مصنوعی برگزار شد

سایت های منتشر کننده خبر :

معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی