آخرین جلسه هیات رئیسه واحد الکترونیکی در سال 1400

حضور سرکار خانم دکتر ریاضی در آخرین جلسه هیات رئیسه واحد الکترونیکی در سال 1400

آخرین جلسه هیات رئیسه واحد الکترونیکی در سال 1400