انقلاب آموزشی نوین در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در دوران کرونا ویروس تهدیدات ناشی از کرونا را به فرصت تبدیل کرد و باتوجه به داشتن تجربه در این حوزه توانست بسترهای آموزشی را به مانند پیش از شیوع کووید 19 در مسیر اثر بخش و روبه رشد آموزشی قرار دهد.
واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، در کنار تمام فعالیت های خود در جهت بهبود ساختار آموزشی در بستر آنلاین، با ایجاد سامانه وادافا_ شرایط پیش دفاع را برای دانشجویان دکتری به صورت غیرحضوری در این سامانه فراهم نموده است.

انقلاب آموزشی نوین در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی