انتصاب روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی

روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در راستای اجرای اقدامات مندرج در سند تحول و تعالی، بسته کاری ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره های تحصیلی، ساختار و عملکرد کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی توسط اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس شاخص های منطبق با سند تحول و تعالی دانشگاه، بازنگری لازم در ساختار و ترکیب کمیته های تخصصی مذکور انجام شد.

وی افزود: در حال حاضر تعداد ۳۱ کمیته تخصصی با اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی همکاری دارند که هر کمیته شامل حداکثر ۹ عضو تخصصی است.

دکتر ریاضی اظهار کرد: رؤسای تمامی کمیته ها براساس تخصص و سوابق تعیین و با صدور حکم از سوی دکتر محمد علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، به مدت یکسال جهت انجام امور محوله منصوب شدند.

مدیر کل برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی با همکاری کمیته های تخصصی، بازنگری دروس را با جدیت آغاز کرده و در حال حاضر بازنگری سرفصل برخی از دروس گروه های علوم پایه و فنی و مهندسی در حال انجام است.

در متن حکم معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: در اجرای بسته کاری ارتقاء کیفیت و کارآمدی دوره های تحصیلی سند تحول و تعالی دانشگاه، با توجه به تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان «رییس کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی (عنوان کمیته) دانشگاه» منصوب می شوید. انتظار دارد تحت هدایت و پیگیری های موثر جنابعالی کمیته مزبور در چارچوب اهداف تعیین شده در سند تحول و تعالی دانشگاه به صورت اثربخش عمل نموده و نتایج مورد انتظار را احراز نماید. امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

روسای کمیته های تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه منصوب شدند.