جلسه هماهنگی در راستای اجرای امور مرتبط با برنامه ریزی درسی در سامانه آموزشیار، با حضور دکتر لادن ریاضی مدیرکل برنامه ریزی درسی و آموزشی، مهران نیکو معاون اداره کل برنامه ریزی درسی و آموزشی، مدیران برنامه ریزی درسی، کارشناسان سامانه آموزشیار و نمایندگان سایر معاونت ها برگزار شد. طی این جلسه پیشنهادات و موارد درخواستی حوزه برنامه ریزی درسی معاونت ها در راستای بهبود عملکرد سامانه و رفع برخی مشکلات موجود، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.