پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و راهبری سلامت و امنیت غذایی با حضور دکتر محمد علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، دکتر لادن ریاضی مدیر کل برنامه ریزی درسی و آموزشی، معاونین آموزشی و مهارتی واحدهای علوم و تحقیقات و اصفهان و دیگر اعضای این شورا برگزار گردید.
طی این جلسه برنامه های آموزشی پیشنهادی واحدهای علوم و تحقیقات و اصفهان بر اساس بسته های آموزشی مصوب سلامت و امنیت غذایی، ارائه و مقرر شد پس از انجام برخی اصلاحات، از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در واحدهای مذکور به اجرا در آیند.
در ادامه سایر موارد پیرامون این موضوع همچون ارائه برخی دروس بصورت کشوری و بازنگری برخی سرفصل ها با تمرکز بر موضوع سلامت و امنیت غذایی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.